Vedtægter for Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

1.1. ”Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter” er et forbund af danske sortkrudtsskytteforeninger, der tilslutter sig forladerforbundenes internationale komité MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Committee) og MLASC (Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee) opstillede målsætninger og regler. Forbundets foreninger, som skyder westernskydning, tilslutter sig SASS’ (Single Action Shooting Society) opstillede målsætninger og regler. Forbundet er medlem af Dansk Skytte Union, og derigennem Danmarks Idrætsforbund.

1.2. Forbundets hjemsted er den siddende forbundsformands adresse.

2.1. Forbundets formål er at medvirke til udbredelsen af brugen af gamle våbentyper i kulturhistorisk sammenhæng. Forbundet vil via sin tilknytning til MLAIC og MLASC være bindeled mellem de tilsluttede foreninger og ligesindede i udlandet, samt ved at arrangere konkurrencer med andre lande, at give foreningernes medlemmer mulighed for at prøve kræfter på internationalt plan. Forbundet vil via sin Westernsektion, som varetager alle opgaver og er vejledende og rådgivende, og har kompetence indenfor westernområdet under hensyntagen til Danske Sortkrudtsskytters og SASS’ vedtægter, ligeledes være bindeled mellem de tilsluttede foreninger og ligesindede i udlandet, samt ved at arrangere konkurrencer med andre lande at give foreningernes medlemmer mulighed for at prøve kræfter på internationalt plan. Forbundet skal sikre sig, at den af repræsentantskabet forpligtede forening, forestår afholdelsen af det årlige Dansk Mesterskab iht. MLAIC og MLASC regler, samt ligeledes også, at der afholdes danske mesterskaber i terrænskydning. Westernsektionen sikrer sig, at der afholdes DM i westernskydning Forbundet skal sikre sig, at Danmark efter tur med øvrige nordiske lande afholder Nordisk Mesterskab efter MLAIC og MLASC regler, samt yde den arrangerende forening den nødvendige rådgivning og hjælp til stævnets gennemførelse.

Forbundet skal varetage rekordregistrering i de forskellige våbenklasser.

Repræsentantskabet er eneste besluttende myndighed vedr. ændringer og tilføjelser i forbundets standardforeningsvedtægter og – skydereglement. Disse sidste skal holdes i overensstemmelse med MLAIC og MLASC´s og SASS’ regler. Westernsektionen skal sikre resultatregistrering for DM og andre stævner med international deltagelse. For terrænskydning gælder forbundets regler for terrænskydning. For westernskydning findes gældende regler i SASS Handbooks. Desuden kan der være sikkerhedsmæssige krav og foranstaltninger, givet af relevante myndigheder. Endelig skal forbundet formidle nødvendig information, bl.a. gennem udgivelse af ”Krudtslam”, hvor tilsluttede foreninger kan få stof optaget.

2.2. Ved afholdelse af danmarksmesterskab suppleres MLAIC´s og MLASC program med en klasse for danske militære perkussionsrifler, kaldet ”de Meza”, en klasse for militære glatløbede perkussionsmusketter, kaldet ”Kyhl”. En klasse for glatløbet perkussionspistol, kaldet ”Kronborg”. En klasse for bagladerifler kaldet ”Winchester”. En klasse for bagladerifler M/1867 med varianter.

3.1. For at blive optaget i forbundet, skal den ansøgende forening tiltræde og anvende Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters standardvedtægter og –skydereglement samt MLAIC og MLASC ´s internationale regler. Den ansøgende forening skal endvidere dokumentere at have adgang til en skydebane, der er godkendt til sortkrudtsskydning og eller westernskydning. Aktivitetskrav for skytter med SKV2 våben skal kunne opfyldes, ligesom kravene i Forbundets ansvarsforsikring.

3.2. Den ansøgende forening skal anerkende Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabs overøvrighed i stridsspørgsmål af alle arter.

3.3. Ved optagelsen underskriver den ny optagne forening et eksemplar af skydereglement, foreningsvedtægter og forbundsvedtægter. 3.4. Forbundets hovedbestyrelse godkender, at kriterier for optagelse er overholdt

4.1. Eksklusion af en forening kan vedtages af bestyrelsen, hvis foreningen: 1) Ikke overholder sine økonomiske forpligtelser over for forbundet. 2) Ikke indberetter medlemsfordeling til Centralt Forenings Register 3) På grov vis har svigtet forbundets tanker og mål, eller bragt sortkrudtsskyttesagen i miskredit. Eksklusionen kan tages op på førstkommende repræsentantskabsmøde hvis foreningen fremsætter anmodning herom.

5.1. Udmeldelse sker ved udgangen af et regnskabsår. Den udmeldte forening kan ikke gøre nogen økonomiske krav gældende over for Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

6.1. Forbundets regnskabsår er kalenderåret.

6.2. De tilsluttede foreninger betaler kontingent til Forbundet af Danske

Sortkrudtsskytter senest 1. april efter foreningens ordinære generalforsamling. For medlemmer, indmeldt efter 1. april betales straks fuldt kontingent til forbundet. Ved for sen indbetaling opkræves rykkergebyr på kr. 100,-. Ved betalingsrestance til forbundet bortfalder foreningens stemmeret til forbundets repræsentantskabsmøde. Forbundet udsender i januar girokort til indbetaling, samt en formular, hvorpå bestyrelsens sammensætning efter foreningens generalforsamling noteres. Denne formular tilbagesendes til forbundets kasserer senest 1. marts sammen med foreningens ajourførte medlemsliste. Medlemslisten skal altid være ajourført og nye medlemmers navn og adresse tilsendes forbundets kasserer og redaktøren ved indmeldelsen, af hensyn til omdelingen af ”Krudtslam”.

6.3. Foreningen skal til Centralt Forenings Register opgive liste over junior- og seniormedlemmer i de forskellige kategorier, som foreningen har på pågældende tidspunkt

6.4. Foreningskontingent betales med en sum pr. medlem, som fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

6.5. Foreningerne kan til repræsentantskabsmødet hver sende et medlem, som vælges på den ordinære generalforsamling. Foreningerne kan efter eget skøn medtage en bisidder, hvis det ønskes. I tilfælde hvor den valgte repræsentant og suppleant har lovligt forfald, skal 2 bestyrelsesmedlemmer bemyndige et nyt medlem som repræsentant. Medfølgende bisidder har ikke taleret og kan ikke afgive stemme. Repræsentanterne skal være villige til at påtage sig hverv i forbundets udvalg og bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer til forbundets bestyrelse, eller til hverv i udvalg kan vælges blandt medlemmerne i foreninger tilsluttet forbundet. Kandidater skal på forhånd afgive erklæring om at være villige til at modtage valg. Hver forening har stemmeret til forbundets repræsentantskabsmøde i forhold til den enkelte forenings medlemstal pr. betalingstermin 1. april samme år efter følgende skala: 1 - 10 medlemmer giver 1 stemme. 11 – 20 medlemmer giver 2 stemmer. 21 – 30 medlemmer giver 3 stemmer. 31 – 40 medlemmer giver 4 stemmer. 41 – 50 medlemmer giver 5 stemmer. Osv.

6.6. Repræsentantskabet er forbundets højeste myndighed. Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. Meddelelse herom udsendes pr. mail til foreningen og sættes på hjemmesiden pr. 1. april sammen med evt. indkomne forslag. Forslag til behandling skal indsendes til forbundets formand senest 7. marts.

6.7. Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning: Formand Redaktør Diverse udvalg Westernsektionen Alle beretninger fremlægges til godkendelse 3). Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse. 4) Budgetfremlægning. 5) Indkomne forslag. 6) Fastsættelse af kontingent. 7) Valg af forbundets bestyrelse. Dvs. formand, næstformand, kasserer, sekretær samt suppleant og bestyrelsesmedlem (jf. 6.8) 8) Valg af repræsentant til MLAIC 9) Nedsættelse af diverse udvalg. 10) Valg af 2 revisorer. 11) Eventuelt.

6.8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år ad gangen, således at enten formand, sekretær og suppleant, eller næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem er på valg skiftevis hvert andet år.

6.9. Repræsentantskabet kan nedsætte et sportsligt udvalg bestående af 3 repræsentanter fra forskellige foreninger. Udvalget skal forestå den sportslige udvikling i overensstemmelse med sportsudvalgets kommissorium.

6.10. Bestyrelsen fører på forbundets vegne forhandlinger med udenforstående myndigheder, foreninger og i øvrigt på alle betydende områder. Bestyrelsen har fuld bemyndigelse til at varetage forbundets drift udadtil.

7.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af stemmerne.

8.1. Når repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet, er det beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte foreninger.

9.3. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

10.1. Forbundets kontante formue samt evt. materiel er at betragte som de tilsluttede foreningers fælles ejendom.

11.1. Forbundets ophævelse kan vedtages, hvis der på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 1 måneds interval, er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ophævelsen. Vedtages ophævelsen, afgør repræsentantskabet som sin sidste handling, hvorledes forbundets aktiver skal anvendes. Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 5. september 1981 i Odense. Ændringer og tilføjelser som vedtaget på repræsentantskabsmøder den 3. april 1987, 7. maj 1987, 5. maj 1994, 6. maj 1995, 11. maj 1996, maj 1998, maj 2001, 4.maj 2002. 15. maj 2004, maj 2010, 11. maj 2013 og 30. maj 2015 og 26. maj 2018. Og 25. oktober 2020 

Vedtaegter for forbundet af danske sortkrudtsskytter godkendt 2020.pdf