Lerduer

400 Skyderegler. Lerduer

Ved DM og NM skydes der mod ialt 25 duer pr. skytte.

Ved EM og VM skydes der ialt mod 50 duer. 25 stk. om morgenen og 25 stk. om eftermiddagen.

Diagram over lerdue banens udformning nederst på siden.

Ved DM og NM skydes der mod i alt 25 duer pr. skytte.

Ved EM og VM skydes der i alt mod 50 duer. 25 stk. om morgenen og 25 stk. om eftermiddagen.

Diagram over lerduebanens udformning nederst på siden.

401 Klasser

 

Nr. 21 Manton: Fri flintebøsse, kaliber 11 og mindre. 25 duer fra 3 standpladser på 60 minutter. Den 25. due skydes fra midterstandpladsen - kategori O & R.
Nr. 22 Lorenzori: Fri perkussionsbøsse, kaliber 11 og mindre. 25 duer fra 5 standpladser på 60 minutter - kategori O & R.
Nr. 23 Hawker: Hold af 2 skytter fra klasse 21 samt 2 skytter fra klasse 22 - kategori O & R blandet.

410 Regler

411 Standpladser

Skal være i samme niveau som taget over kastemaskinen.
Skal være afmærket enten med en 70 cm kvadrat eller cirkel (ca.).
A) Flintevåben. 3 standpladser 5 m fra det punkt, hvor duens flugtlinie krydser jordniveauet. (60 grader til venstre- midtfor - 60 grader til højre).
B) Perkussionsvåben. 5 standpladser 8 m fra det punkt, hvor duens flugtlinie krydser jordniveauet. (70 grader til venstre - 35 grader til venstre - midtfor - 35 grader til højre -70 grader til højre).
Ladeborde: 1 til hver standplads. Skal placeres få meter bag ved standpladserne.
Når det er muligt, skal phono pull (mikrofon) system anvendes.

412 Kastemaskine

Kastemaskinens position skal afmærkes i jordniveau, så den er tydeligt synlig fra alle standpladser. Kastemaskinen skal indstilles, så den kaster i centerlinie med en kastelængde på 60 m, +/- 5 m.
10 m fra det punkt, hvor duens flugtlinie krydser jordniveau, skal kastehøjden være 2 m. Såfremt der er funktionssvigt af kastemaskinen, skal dette meddeles banekommandøren, som afgør, om man skal skifte kastemaskine, fortsætte eller standse skydningen.

 

 

413 Duer

Skal være af typen, der anvendes til olympisk trapskydning. Orange farve.

414 Tilskuere

Skal stå mindst 3 m. bag ladebordene.
Må ikke tale til skytterne, eller hjælpe dem på nogen måde.

415 Banekommandør og dommere

Banekommandøren kontrollerer skydningen ved hjælp af 3 dommere, der opgør træffere. Disse officials er de eneste, der må hjælpe skytter, der har problemer.
Dommerne signalerer forbiskud ved at løfte en arm.
Banekommandøren observerer dommerens signaler. Udråber herefter, udfra flertallet af markeringer, resultatet.

416 Skyderegler.

A) Hver serie á 25 duer på 60 minutter.
B) Et skud pr. due.
C) Hagldubletter kan anvendes, men der må kun lades i 1 løb ad
gangen.
D) I hver serie vil følgende antal funktioneringsfejl tillades:
1) 3 funktioneringsfejl pr. serie for flintvåben.
2) funktioneringsfejl pr. serie for perkussionsvåben
3) funktioneringsfejl for hver ny runde, der skydes pga. pointlighed (gælder
for begge klasser).
E) For hver funktioneringsfejl, der accepteres, vil en ekstra due blive kastet ved samme standplads.
F) Hvis en funktioneringsfejl skyldes mekanisk fejl ved våbnet (dog ikke ved flintestenen), vil det blive betragtet som en ekstra tilladt funktioneringsfejl. Alle øvrige funktioneringsfejl vil blive talt som forbiskud.
G) Hvis en skytte skyder før kommandoen "pull", betragtes det som et forbiskud.
H) Før hver serie startes, vil en prøvedue blive kastet som demonstration for skytterne i den pågældende serie.
I) Hvis en kastemaskine er blevet repareret eller udskiftet, skal en prøvedue også kastes.
J) Hvis en due ikke kastes umiddelbart efter kommandoen "pull", kan skytten afvise at skyde, men han skal gøre dette tydeligt klart ved at løfte våbnet.
K) I hver serie vil standpladserne blive fordelt blandt skytterne ved lodtrækning.
L) Efter hvert afgivet skud bevæger skytten sig videre til næste standplads mod urets retning.
M) Skytten skal have tilladelse fra banekommandøren, før han kan afgive kommandoen "pull".
N) Skydningen skal foregå uden afbrydelse, medmindre der opstår tekniske vanskeligheder. Banekommandøren kan dog standse skydningen pga. kraftig regn eller storm og genoptage den, når det er muligt på det sted, hvor den blev afbrudt.
O) Hvis en skytte ikke er tilstede, når hans hold kaldes frem, vil banekommandøren opråbe hans navn 3 gange indenfor 1 minut. Hvis der ikke svares, vil skydningen finde sted uden ham, og han vil kun få mulighed for at skyde senere, såfremt der kan findes plads til ham på et senere hold.
P) I tilfælde af svært mekanisk svigt på et våben, som ikke hurtigt kan repareres, kan en skytte få lov at anvende et andet våben for at færdiggøre serien. I modsat fald må han forlade serien, og han kan kun få lov til at fortsætte, såfremt der er plads på en senere serie. Hvis hans våben kan repareres, før hans serie er afsluttet, kan han genoptage skydningen med banekommandørens tilladelse, men han vil miste de skud, der ikke afgives indenfor seriens tidsbegrænsning.
Q) Efter en funktioneringsfejl kan våbnet aflades ved skud efter tilladelse fra banekommandøren.
R) Maksimalt antal skytter pr. skydning er 4 for klasse 21 Manton og 6 for Lorenzoni. Hvis det er absolut nødvendigt at udvide skydningen med flere skytter, kan antallet udvides til 6 for klasse 21 og 8 for klasse 22. Skydetiden skal i så fald udvides med 10 minutter pr. skytte.

417 Pointlighed.

A) Blandt de første 3 placerede vil der skydes som følger, således at første forbiskydende vil blive sidst placeret:

1) Flintevåben: 3 duer (1 pr. standplads).

2) Perkussionsvåben: 5 duer (1 pr. standplads).

Hvis begge skytter skyder forbi, fortsættes ved næste standplads.
B) I tilfælde af pointlighed i holdskydningen vil dette afgøres ved optælling. Det hold, der vinder, har den længste ubrudte træfferrække, tællende baglæns fra sidste due.

418 Våben

A) Flinte- eller perkussionsbøsser. Militær eller civil. Enkelt- eller dobbeltløbede. Glatløbede i hvilken som helst kaliber. Trangborede replikavåben er ikke tilladt.

B) Kolbekapper af overtrækstypen, fremstillet af læder eller datidigt materiale (ikke gummi) tillades.

Enhver anden tilføjelse til skæfterne er forbudt.

C) "Original" = Hvilken som helst original forladebøsse i uændret stand. "Replika" = Nyfremstillede reproduktioner af en antik original.

419 Ladning

A) Kun fabriksfremstillet sortkrudt er tilladt. Fri hagltype.
B) Maksimal tilladt størrelse på hagl er 2.5 mm.
C) Ladningen må ikke overstige det i ladetabellerne anførte, med et maksimum af 3,5 drams (6,2 gram) sortkrudt og 1,25 oz. (35 gram) haglladning.
D) Ladning skal ske fra beholdere med forud afmålt kvantum, indeholdende krudt svarende til 1 skud.
E) Små krudtflasker, indeholdende mindre end 16,2 gram (250 grains) fængkrudt er tilladt, men kun til flintevåben.
F) Blyhaglene lades fra forud afmålte beholdere eller haglpose med mål.
G) Ladning skal ske i overensstemmelse med datidige metoder og materialer (plasticforladningspropper er forbudt).

420 Skyderegler

A) Ladning kun tilladt ved ladebordene.
B) Når skytten bevæger sig fra ladebord til standplads skal våbnets munding pege opad.
C) Anbringelse af fænghætter og fængkrudt er kan tilladt ved standpladsen med løbet pegende mod kastemaskinen.
D) Hvis det er muligt, skal fænghættedispenser anvendes til perkussionsvåben.
E) Hanen må først spændes på våbnet, når skytten er klar på standpladsen.
F) Brugen af remme er forbudt.
G) Den yderste forsigtighed med våbnene skal iagttages på ethvert tidspunkt.
H) Når våbnene ikke anvendes, skal de efterlades i geværstativer, og må ikke berøres uden ejerens tilladelse.
I) Skytten må kun skyde, når det er hans tur, og efter at duen er kastet.
J) At sigte eller skyde på en anden skyttes due er strengt forbudt.
K) Våbnet må lægges til skulderen eller ej, som skytten ønsker det, før ordren "pull".
L) Skytten skal stå inden for standpladsens afmærkning.
M) Sikkerhedsbriller og høreværn skal anvendes under skydningen.
N) Når skytten er klar til at skyde, kan han med banekommandørens tilladelse give ordren "pull". Han kan også sige "ready" ("klar"), men i øvrigt intet andet.
O) En due dømmes ramt, når den, efter at være korrekt kastet og skudt på ifølge reglerne, afgiver mindst eet synligt stykke.
P) En due vil blive dømt "ikke ramt" og talt for 0, hvis den ikke træffes under flugten, eller hvis skytten ikke skyder
- fordi hans våben er i sikkerhedsro.
- fordi han har glemt at lade.
- eller glemt at påsætte fænghætte eller fængkrudt.
- eller glemt at spænde hanen.
- fordi han har mistet sin fænghætte eller fængkrudt.
- fordi han ikke har set duen.
- eller hvis han har funktioneringsfejl ud over hans tilladte antal fejl.
- Skytten berører sin geværlås som tegn til banekommandøren, der herefter checker våbnet efter en funktionerings- eller teknisk fejl.
Q) En due dømmes "ikke gældende", og en ny vil blive tildelt skytten, uanset om han har skudt eller ej, hvis:
- duen går i stykker i kastet.
- flugten ikke er lige. Er unormal eller for langsom.
- hvis 2 eller flere duer kastes samtidig.
- hvis duen er af anderledes farve.
- hvis duen bliver kastet før ordren "pull".
- hvis duen ikke kastes umiddelbart efter ordren "pull", og skytten markerer dette ved at løfte sit våben.
- ved en funktioneringsfejl pga. mekanisk fejl ved våbnet, låsen eller hanen.
- hvis skytten tydeligt har været hindret i skudafgivelse af en 3.part.

421 Protester

Hvis skytten eller hans holdkaptajn ikke er enig med banekommandøren i et forbiskud, kan han øjeblikkeligt afgive en protest ved at løfte en arm og råbe "protest". Banekommandøren skal så suspendere skydningen, konferere med dommerne og herefter afgive sin endelige afgørelse.
Protesten skal indføres på banerapporten.
Det er ikke tilladt at lede efter en due for at kontrollere, om den er ramt. Hvis en skytte eller hans holdkaptajn ikke er enig i pointtallet, må han øjeblikkeligt afgive en klage til banekommandøren, som så vil konferere med dommerne og da afgive sin klare og endelige afgørelse. Banekommandørens afgørelse kan appelleres til protestkomitéen skriftligt. Denne appel kan aldrig omfatte spørgsmål om, hvorvidt en due var ramt eller ej, eller om den var defekt.
På disse områder er banekommandørens beslutning endelig.
Hvis en skytte eller hans holdkaptajn eller en official ser noget, der er imod reglerne, har han pligt til umiddelbart at gøre banekommandøren opmærksom herpå, og denne skal umiddelbart tage skridt til at stoppe overtrædelsen af reglerne. Såfremt dette ikke er muligt, kan en protest afgives som ovenfor anført.
422 Straf
Alle skytter har pligt til at kende reglerne og må på forhånd acceptere de straffe, som overtrædelse af reglerne kan resultere i, eller ved ikke at ville adlyde banekommandøren ordre. Hvis en skytte anvender våben et eller ammunition , som ikke er i overensstemmelse med reglerne, vil de duer, som er skudt med pågældende våben eller ammunition, blive betragtet som forbiskudt.
Hvis overtrædelsen er gjort med overlæg kan skytten diskvalificeres.
Hvis en skytte generer en anden skytte med sin holdning, opførsel eller ord, vil han få en advarsel af banekommandøren, og hvis handlingen gentages, kan han straffes med 1 eller 2 forbiskud efter aftale med protestkomiteen.
Hvis en skytte affyrer sit våben, før han når frem til standpladsen, vil denne alvorlige overtrædelse af sikkerhedsreglerne føre til diskvalifikation.
423 Af sikkerhedshensyn bør flint- og perkussionsvåben ikke skyde i samme serie.

 

 

Til toppen af siden